Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://meadm.cg.gov.ua/old
back

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КЗОЗ «Менська центральна районна лікарня»

12 квітня 2018

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 березня 2018 року № 121 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КЗОЗ «Менська центральна районна лікарня»:

ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Менська центральна районна лікарня» Менської районної ради.

Повне найменування закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «МЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 15600, м. Мена Чернігівська обл., вул. Шевченка, 61 А.

Основні напрями діяльності закладу:

Лікарня є лікувально-профілактичним закладом, який створено з метою здійснення функцій і повноважень щодо реалізації на території району державної політики в галузі охорони здоров`я, провадження господарської діяльності з медичної практики, організації та надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню району.

Предмет діяльності:

1. Провадження медичної практики.

2. Надання багатопрофільної спеціалізованої медичної допомоги населенню в умовах стаціонару.

3. Надання багатопрофільної спеціалізованої медичної допомоги населенню у амбулаторно-поліклінічних умовах.

4. Надання невідкладної медичної допомоги будь-якому громадянину України, який звернувся за допомогою та громадянам зарубіжних держав у відповідності з чинним законодавством.

5. Провадження господарської діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням, знищенням наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

6. Провадження у встановленому порядку діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

7. Реалізація медичних заходів державних та регіональних програм по охороні здоров’я населення;

8. Надання медико-профілактичних послуг (платних, безоплатних), юридичним та фізичним особам згідно чинного законодавства.

9. Своєчасне освоєння та широке впровадження сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

10. Оптимізація планово-фінансової та господарської діяльності.

11. Розвиток матеріально-технічної бази.

12. Організація і проведення комплексу санітарно-епідемічних заходів згідно з нормативними документами.

13. Постійне підвищення кваліфікації медичного персоналу.

14. Збір і обробка статистичних (медико-соціальних) даних, в порядку визначеному відомчими нормативно-правовими актами.

15. Здійснення зовнішньо - економічної діяльності.

16. Здійснення іншої діяльності, яка не заборонена законодавством України та не суперечить меті медичного закладу.

Статут закладу: (додається).

Структура закладу: (додається).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: (додається).

Документи для участі в конкурсі приймаються з 12 квітня 2018 року по 11 травня 2018 року за адресою: 15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Героїв АТО, 6, приміщення районної державної адміністрації каб. 20.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(04644) 3-11-52, 2-14-32, post@mena-rayon.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю - не менше 7 років, та за фахом "Організація управління охороною здоров'я" - не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до

положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Типовий контракт з керівником (додається).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Дата і місце проведення конкурсу: 18 травня 2018 року в приміщенні районної державної адміністрації.

Конкурсна комісія для проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади головного лікаря
Комунального закладу охорони здоров’я
«Менська центральна районна лікарня» Менської районної ради