ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
обласної державної адміністрації

15 грудня 2016 року № 769

                        

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління містобудування та архітектури

Чернігівської обласної державної адміністрації

 

1. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом Чернігівської обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон України).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Положення про Управління містобудування та архітектури розроблено на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2012 № 887 (далі – Типове положення), з урахуванням Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінрегіону України від 26.11.2012
№ 587.

4. Основними завданнями Управління є:

- організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення відповідного контролю;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

- аналіз стану містобудівної діяльності на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- надання адміністративних послуг;

- збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування, що знаходяться на балансовому обліку в Управлінні.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

3) організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

4) готує комплексні висновки щодо інвестиційних містобудівних програм;

5) готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

6) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

7) здійснює повноваження у сфері охорони культурної спадщини об’єктів: архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних природних перетворень, які мають історичну цінність;

8) здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території області;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

- забудови та іншого використання територій;

реалізації довгострокових регіональних (обласних) програм.

9) забезпечує визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

10) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

11) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

12) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

13) координує діяльність:

- уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

14) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

15) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

16) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

17) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

18) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

19) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

20) інформує населення через засоби масової інформації про плани розміщення найважливіших об’єктів містобудування та архітектури;

21) сприяє створенню та оновленню картографічної основи на території області;

22) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

23) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

24) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інформаційні запити, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

 

28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

29) забезпечує захист персональних даних;

30) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

31) забезпечує в установленому порядку контроль за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

32) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

33) виконує функції у сфері охорони культурної спадщини (пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва) відповідно до  законодавства:

- бере участь у роботі, пов’язаній з виявленням та дослідженням населених пунктів області для занесення їх до Списку історичних населених місць України, визначенням меж історичних ареалів населених пунктів та режиму їх використання;

- надає методичну допомогу державним архітектурно-історичним та історико-культурним заповідникам щодо збереження традиційного характеру середовища, пам’яток архітектури та містобудування;

- бере участь у роботі з виявлення об’єктів культурної спадщини - пам’яток архітектури містобудування для занесення та подає пропозиції центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

- бере участь у організації науково-дослідних робіт з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування;

- забезпечує доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, юридичним і фізичним особам, а також надає інформацію щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичних ареалах населених місць;

- визначає межі територій пам’яток місцевого значення та затверджує їхні зони охорони;

- встановлює режим використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

- забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- забезпечує виготовлення, складання і передачу центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження;

- організовує розроблення та погодження відповідних програм з охорони культурної спадщини;

- погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, та виконує інші повноваження, делеговані центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до законодавства;

- погоджує проекти відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погоджує зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

- виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

- надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології, історії), їхніх територіях та в зонах охорони;

- видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорон, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених програм;

- погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- утримує на балансі пам’ятки архітектури та містобудування, укладає охоронні договори з їх користувачами, здійснює контроль за дотриманням  умов цих договорів;

- забезпечує в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних надписів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій;

- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

34) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

35) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

- залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ й організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань;

- одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінрегіоном України в установленому законодавством порядку.

Начальник Управління відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором області.

У межах закону начальник Управління може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Управління та його структуру;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації та вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Управління, розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту в Чернігівській області;

11) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису Управління.

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

15) погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників відділів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій.

16) подає голові обласної держадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінрегіоном України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління містобудування та архітектури визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний  баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

15. Управління є неприбутковою установою, що одночасно відповідає наступним вимогам:

утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

доходи або майно Управління не підлягають розподілу між їх засновниками або членами посадовими особами, між будь-якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої не прибуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);

внесене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Доходи (прибутки) Управління, у разі їх отримання, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

 

 

Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

15 грудня

2016 року

    м.Чернігів                                №

769

        

 

Про затвердження Положення

про Управління містобудування та

архітектури Чернігівської обласної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій», та з метою приведення установчих документів Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації у відповідність до чинного законодавства:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.01.2013 № 21 «Про затвердження Положення та структури Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                             В.П. Куліч