Регламент роботи Городнянської районної ради шостого скликання

1. Загальні положення.

Стаття 1.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста та сіл Городнянського району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами, цим Регламентом, а також повноважень, переданих раді міською та сільськими радами.

Стаття 2.

Районна рада складається з депутатів, обраних населенням району згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Стаття 3.

Свої повноваження районна рада здійснює на основі активної участі в її роботі кожного депутата, колективному, вільному обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, поєднанні місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 4.

Робота районної ради ведеться планово. Плани роботи районної ради складаються з врахуванням пропозицій голови районної ради, заступника голови, постійних комісій, депутатів районної ради, районної державної адміністрації і затверджуються рішенням ради відповідно вимог Закону України «Про місцеве самоврядування».

Стаття 5.

Районна рада є юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Стаття 6.

До повноважень районної ради належать повноваження, визначені розділом XI Конституції України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Стаття 7.

Районна рада, її органи, депутати та посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 8.

Районна рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Стаття 9.

Регламент роботи районної ради (далі – Регламент) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Зміни та доповнення до регламенту вносяться районною радою за пропозицією голови, заступника голови, постійних комісій та депутатів районної ради шляхом голосування та прийняття рішення більшістю голосів від загального складу ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується даний Регламент.

2.Організація роботи районної ради.

Стаття 10.

Районна рада проводить роботу сесійно. Сесія – це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка відповідно до законодавства дає можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів, їх виборців та приймати відповідні рішення.

Сесія районної ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

3.Порядок проведення першої сесії районної ради.

Стаття 11.

Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 12.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Черговість головування на пленарних засіданнях визначається членами президії самостійно. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

4.Порядок обрання голови та заступника голови районної ради.

Стаття 13.

Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

Стаття 14.

Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами районної ради. Депутат може висунути для обрання свою кандидатуру.

Стаття 15.

Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур. На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної ради відводиться до однієї години, в тому числі для доповіді кандидата до 20 хвилин. В обговоренні можуть приймати участь по одному члену від політичної партії в межах 5 хвилин.

Стаття 16.

Кандидати на посаду голови районної ради виступають на сесії з доповідями про свою майбутню діяльність і відповідають на запитання депутатів в межах часу для доповіді.

Стаття17.

Депутати мають право ставити запитання кандидатам, висловлювати думку щодо їх доповідей про майбутню діяльність, про ділові та особисті якості, агітувати „за” або „проти” кожного з кандидатів.

Головуючий на сесії з урахуванням черговості депутатів на виступ надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата.

Стаття 18.

У заключному слові кожен кандидат на посаду голови районної ради дає згоду на включення своєї кандидатури в список для таємного голосування або заявляє про самовідвід. Про самовідвід кожний кандидат може заявити в будь-який час, для чого головуючий на сесії надає йому слово позачергово.

Стаття 19.

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія по одному члену від кожної політичної партії, яка пройшла до районної ради. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто для обрання головою чи заступником голови районної ради.

Стаття 20.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її складу.

Стаття 21.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній нею кількості та підписуються кожним членом лічильної комісії, скріпляються печаткою районної ради.

Стаття 22.

В бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку включаються всі запропоновані кандидатури.

Стаття 23.

Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

Стаття 24.

Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає комісія.

Стаття 25.

Кожному депутату видається один бюлетень по виборах голови чи заступника голови районної ради.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії, згідно зі списком депутатів, після пред’явлення ними документу, що засвідчує особу. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 26.

Депутат користується правом одного голосу. Голосування проходить у кабіні для таємного голосування шляхом проставлення „+", або іншої позначки напроти кандидата якого він підтримує, або проставлення „+" або іншої позначки напроти графи „не підтримав жодного кандидата" в разі незгоди з запропонованими кандидатурами.

Стаття 27.

Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не прийняв участь у голосуванні.

Стаття 28.

Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, на яких відсутня печатка районної ради, на яких зроблено більш як одну позначку, на яких не поставлено жодної позначки, з яких не можливо з інших причин установити зміст волевиявлення депутата.

Стаття 29.

Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

Стаття 30.

У випадку, коли на посаду голови районної ради балотувалося більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільше голосів.

При повторному голосуванні обраним на посаду голови вважається той кандидат, який набрав більшість голосів від загального складу ради. Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з висуванням нових кандидатів.

Один і той же депутат не може балотуватися на посаду голови районної ради більше одного разу в межах скликання районної ради.

Стаття 31.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписуються усіма членами комісії та зачитується головуючим лічильної комісії.

Стаття 32.

При виявленні грубих порушень в порядку та процедурі проведення голосування, за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх на сесії районної ради депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 33.

Рішення районної ради підписує новообраний голова районної ради.

Стаття 34.

Заступник голови районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

Стаття 35.

Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє раді голова районної ради. Одну й ту саму кандидатуру голова районної ради може представляти не більше двох раз в межах скликання районної ради.

Стаття 36.

Таємне голосування по виборах заступника голови районної ради здійснюється за процедурою, передбаченою статтями 20-33 цього Регламенту.

Стаття 37.

Про обрання заступника голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

5. Скликання сесій районної ради.

Стаття 38.

Сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Стаття 39.

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.

Стаття 40.

Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Пропозиції щодо скликання сесії направляються голові ради письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії та мотивування необхідності її скликання.

Стаття 41.

У разі якщо голова районної ради чи його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 40, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

Пропозиція про скликання сесії за ініціативи депутатів оформляється як рішення групи депутатів за їх особистими підписами або як рішення постійної комісії.

Стаття 42.

Рішення про скликання сесії ради приймається головою районної ради або його заступником у формі розпорядження.

Стаття 43.

Повідомлення про скликання чергової сесії ради, із зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та основних питань, внесених на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення шляхом публікації в газеті “Новини Городнянщини”, не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії. Винятковим випадком вважати скликання позачергової сесії».

Позачергова сесія скликається при виникненні надзвичайних обставин (стихійного лиха, епідемії тощо).

У таких випадках рішення про скликання сесії ради, інша необхідна інформація доводиться до відома депутатів по телефону чи в інший спосіб не пізніше як за день до сесії.

6. Підготовка питань на розгляд районної ради.

Стаття 44.

На пленарних засіданнях районної ради вирішуються тільки питання, що віднесені до повноважень районної ради, які передбачені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Проект порядку денного сесії готує виконавчий апарат ради на підставі внесених проектів рішень.

Стаття 45.

Питання на розгляд районної ради можуть вносити голова районної ради, постійні комісії, депутати районної ради, голова районної державної адміністрації.

Питання, що пропонуються на розгляд пленарних засідань районної ради, які не віднесені до повноважень районної ради, виконавчим апаратом районної ради в порядок денний не вносяться, про що повідомляється суб’єкту подання, а при внесенні їх під час пленарного засідання на голосування не ставляться.

Стаття 46.

Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення районної ради і пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності розгляду даного питання та прийняття по ньому рішення.

Проект рішення з пояснювальною запискою супроводжувальним листом, підписаним головою районної державної адміністрації чи посадовою особою, яка виконує його обов’язки, подаються на реєстрацію суб’єктом подання до виконавчого апарату районної ради у друкованому та електронному вигляді.

Проекти рішень районної ради, з поданими до них матеріалами, підписуються особами, які їх готували та узгоджуються, профільними заступниками районної державної адміністрації (по напрямках роботи), керівниками відповідних управлінь чи відділів районної державної адміністрації, юридичною службою райдержадміністрації.

В разі подання до районної ради на затвердження цільових районних програм чи інших питань, фінансування яких передбачається з районного бюджету, обов’язково надається погодження начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

Подані матеріали до виконавчого апарату районного негайно розглядаються юридичною службою районної ради та заступником голови районної ради.

У разі виявлення в них невідповідностей до діючих нормативно-правових актів вони з відповідними зауваженнями повертаються на доопрацювання.

Стаття 47.

На чергову сесію вносяться питання, подані не пізніше ніж за 8 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію.

Проекти рішень з матеріалами, передбаченими в ст. 46 Регламенту, подані після цього терміну можуть бути внесені в порядок денний сесії за рішенням голови ради, а під час проведення чергової сесії, у виняткових випадках, якщо прийняття рішення на сесії не потребує додаткового вивчення, можуть бути включені до порядку денного для розгляду лише за рішенням районної ради однією третиною голосів депутатів від загального складу ради.

А питання, внесені без проекту рішень, навіть не ставляться на голосування взагалі.

Якщо, при затвердженні порядку денного чи в процесі розгляду питання вже внесеного в порядок денний пленарного засідання зв’ясується, що воно недостатньо підготовлене і по ньому неможливо прийняти рішення чи таке, що втратило актуальність чи необхідність у розгляді,, питання знімається або переноситься на чергову сесію.

В разі мотивованої необхідності за пропозицією головуючого чи депутатів більшістю голосів від присутніх на сесії приймається рішення про розгляд питань порядку денного пленарного засідання в іншій послідовності.

Стаття 48.

Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від присутніх на сесії.

Стаття 49.

Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії, попередньо розглядаються на засіданнях, постійних комісій з прийняттям відповідних висновків чи рекомендацій, які доводяться на пленарному засіданні головою комісії чи його заступником.

Стаття 50.

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд пленарних засідань районної ради, надаються депутатам на засіданнях постійних комісій, які скликаються не пізніш як за два дні до пленарного засідання.

А на вимогу депутата йому надаються матеріали в будь який час.

7.Порядок проведення сесії.

Стаття 51.

Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 52.

Депутат районної ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. Уразі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу яка очолює відповідний орган (голову районної ради чи постійної комісії) або виконавчий апарат районної ради.

Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію.

Реєстрацію депутатів здійснюють працівники виконавчого апарату ради.

У разі відсутності для початку роботи встановленої для правомочності сесії кількості депутатів чи такої, що настала в процесі роботи сесії, за розпорядженням голови районної ради, проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 53.

Перед початком кожного пленарного засідання головуючий озвучує прізвища ім’я та по батькові депутатів, які були відсутні без поважних причин на засіданнях постійних комісій і пленарному засіданні попередньої сесії.

При пропуску депутатом без поважних причин підряд двох пленарних засідань або двох засідань постійних комісій сесій, він дає пояснення з цього приводу постійній комісії районної ради з питань законності, безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності. В разі допущення депутатом систематичного (більше двох раз) пропуску пленарних засідань або засідань постійних комісій, голова районної ради надає список таких депутатів в для опублікування в газеті «Новини Городнянщини».

А в разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, голова районної ради вносить пропозицію районній раді про прийняття рішення по відкликанню депутата відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Сесії районної ради відкриває і веде голова районної ради, а у випадку його відсутності – заступник голови, на якого покладається виконання обов’язків голови районної ради на час його відсутності.

В президії сесії разом з головою ради знаходиться його заступник. Голова районної ради має право запрошувати до президії сесії почесних гостей, керівників районного, обласного та державного рівня.

Стаття 54.

Часовий регламент та інші всі процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії, якщо інше не передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування» та цим Регламентом.

Стаття 55.

Пленарне засідання районної ради розпочинаються о 10-й годині і закінчуються не пізніше 18-ї години, якщо не буде прийняте інше рішення.

Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14 до 15 години.

Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Тривалість роботи сесії встановлюється районною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Стаття 56.

На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюється президією пленарного засідання ради.

Для підрахунку голосів при проведенні відкритого голосування районна рада обирає лічильну групу в кількості двох чоловік з числа депутатів.

Стаття 57.

На час засідання кожної сесії районної ради утворюється секретаріат, який обирається відкритим голосуванням в кількості двох чоловік з числа депутатів.

Секретаріат організовує умови для ведення протоколу, стенограм засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції до проектів рішень та інші матеріали, які надійшли на адресу сесії, та інформує головуючого. Члени секретаріату підписують стенограму сесії.

Стаття 58.

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності для розгляду окремих питань більшістю голосів від числа присутніх депутатів рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

В засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради.

Голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів або їх представники мають право бути присутніми на пленарних засіданнях та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.

На відкритих засіданнях можуть бути присутні депутати міської та сільських рад з правом дорадчого голосу при розгляді районною радою питань та прийняті рішень, що зачіпають інтереси виборців їх виборчих округів чи територіальних громад.

На пленарні засідання також запрошуються міській та сільські голови. На сесіях (крім закритих пленарних засіданнях) можуть брати участь оглядачі газети «Новини Городнянщини» та представники інших засобів масової інформації, про що головуючий повідомляє депутатам на пленарному засіданні.

Також, за згодою депутатів (більшістю голосів від присутніх) на відкритих засіданнях можуть бути представники громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, а також інші особи по запрошенню голови (заступника голови ради) або за їхніми письмовими заявами, переданими у секретаріат.

Особи, які виявили бажання взяти участь у роботі сесії, але не подали попередньої заявки, запрошуються до зали засідань після надання згоди сесії.

Для запрошених на сесію інших осіб, які знаходяться в залі засідань (далі – запрошені), відводяться спеціальні місця у залі засідань.

Стаття 59.

Запрошені на засідання районної ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку, виконувати пропозиції та вимоги головуючого. На сесії ради як депутатам так і запрошеним не дозволяється користуватись мобільними телефонами. Особа, яка не є депутатом і порушує встановлений порядок, може бути випроваджена з залу засідань за розпорядженням головуючого.

Стаття 60.

Інформація про рішення, які були прийняті на відкритих засіданнях районної ради публікується в газеті “Новини Городнянщини”.

Стаття 61.

Сесії ради ведуться українською мовою.

Стаття 62.

Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей до 20 хвилин, виступаючим в дебатах вперше до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах, виступів щодо пропозицій до проектів рішень, порядку ведення засідань, з мотивів голосування, для заяв, внесення кандидатур, запитів, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок до 3 хвилин. Після розгляду всіх питань порядку денного пленарного засідання ради, перед закриттям сесії, депутатам в межах до 20 хвилин надається можливість для заяв, довідок чи звернень з питань, що не віднесені до порядку денного сесії.

Часовий регламент кожної сесії встановлюється на початку її роботи.

Стаття 63.

Головуючий на засіданні районної ради забезпечує виконання положень цього Регламенту стосовно порядку проведення сесій.

Головуючий на засіданні районної ради: - керує засіданнями районної ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи; - надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок в секретаріат сесії чи підняттям руки; - за згодою ради (більшістю голосів від присутніх) надає слово для виступів запрошеним на сесію з питання порядку денного, яке розглядається радою; - має право в необхідних випадках, за згодою депутатів, продовжити час для виступу; - надає депутатам слово для усних запитів, запитань, заяв, звернень, довідок, а також зауважень щодо ведення сесії; - проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень районної ради, та оголошує його результати; - на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення. - дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії районної ради, постійним комісіям та секретаріату сесії.

Стаття 64.

Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися голові ради або його заступнику до відкриття сесії.

Заяви про надання слова нумеруються в секретаріаті сесії. Врахування бажаючих взяти слово покладається на головуючого та секретаріат сесії.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

Стаття 65.

Головуючий на засіданнях надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв чи підняття руки. В необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Черговість права на виступи, при обмеженні часу для обговорення, повинна враховувати таку послідовність: виступи по одному депутату від постійних комісій, виступи по одному депутату від фракцій, виступи по одному депутату від депутатських груп в разі їх створення.

Слово щодо порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на запитання та для роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою. Ці виступи також проголошуються від мікрофонів.

Голова ради, його заступник мають першочергове право на виступ. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується.

Стаття 66.

Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим.

Виступи проводяться з трибуни під мікрофон для забезпечення чіткої фіксації для стенограми. Виступи з місця та без надання слова головуючим до уваги не беруться і не стенографуються.

Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговореному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 67.

Виступаючий не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у виступах недостовірних або неперевірених відомостей, вживати грубих і некоректних висловів. В разі порушення цієї умови головуючий попереджує виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому ж питанню не надається.

Стаття 68.

Головуючий виступи депутатів не коментує, запитання виступаючому не задаються під час виступу.

Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно після виступу.

Стаття 69.

Обговорення питання припиняється за рішенням районної ради. Перед розглядом пропозиції про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, які виступили, виявляє хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

Стаття 70.

Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 71.

У необхідних випадках з метою доопрацювання проектів рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратися редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються відповідні спеціалісти.

Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються в письмовій формі.

Стаття 72.

Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали згоду з ним ознайомитись.

Стаття 73.

Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) голосуванням. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки.

Стаття 74.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1 та 29 статті 43 та пунктом 1 статей 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 75.

За пропозицією депутата якщо за це проголосує одна третина депутатів від присутніх на сесії проводиться поіменне голосування шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком.

Стаття 76.

Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради проводиться після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

При наявності двох або більше проектів рішень з одного і того ж питання вони ставляться на голосування по черзі в порядку їх внесення. Після прийняття одного з рішень інші проекти рішення з цього питання на голосування не ставляться.

Стаття 77.

Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, зачитує їх зміст.

Стаття 78.

У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, районна рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

Стаття 79.

Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

Якщо рада приймає першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 80.

При проведенні відкритого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого.

Якщо один або декілька депутатів вимагатимуть підрахунку голосів, проводиться підрахунок тих, хто голосував “за”, “проти” та “утримався”.

Для забезпечення ведення стенограми сесії голова ради або представник лічильної групи після підрахунку голосів називає від мікрофону кількість голосів «за», «проти» та «утримались».

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його “за” пропозицію, “проти” неї, чи “утримується” при голосуванні.

Стаття 81.

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

Стаття 82.

Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу районної ради.

В разі коли рішення не прийнято, головуючий, чи за пропозицією одного із депутатів може поставити питання на переголосування при умові підтримання цього більшістю голосів від присутніх.

Стаття 83.

Рішення районної ради підписує голова районної ради. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень.

Стаття 84.

Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення ради є офіційним документом.

Рішення районної ради нормативно-правого характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення – опублікування в газеті “Новини Городнянщини” або інших місцевих засобах масової інформації, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 85.

Рішення районної ради не пізніш як у десятиденний строк надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам.

Стаття 86.

Рішення районної ради, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковим для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території району, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Рішення районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 87.

Засідання районної ради протоколюються і стенографуються. Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується головою ради або його заступником. Запис виступів на засіданні районної ради на магнітній стрічці зберігається протягом одного місяця. Друкована стенограма та магнітний запис ходу сесійного засідання ради не є офіційними документами.

Стаття 88.

У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані: - найменування ради, порядковий номер сесії ( в межах скликання), дата та місце проведення сесії; - число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів; - порядок денний сесії, прізвище та ініціали доповідача та співдоповідача по кожному питанню; - прізвища депутатів, інших осіб, які виступали в дебатах, а також депутатів, які внесли запити; тексти їх виступів.

Стаття 89.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію, стенограма сесії.

Стаття 90.

Оригінал протоколу сесії зберігається в загальному відділі виконавчого апарату районної ради, а потім передається до районного державного архіву на постійне зберігання.

Копія протоколу після його формування надсилається до обласної ради.

Стаття 91.

При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 10 хвилин, для виступів депутатів районної ради з короткими заявами та повідомленнями. Заяви та повідомлення не обговорюються, рішення по них не приймаються.

Стаття 92.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії, при обговоренні питань порядку денного, а також ті, які містяться у виступах, переданих головуючому на сесії через секретаріат, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються районною радою та відповідною постійною комісією, має право обирати і бути обраним в органи районної ради та робочих групах районної ради.

8.Депутатські групи.

Стаття 93.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради на основі їх взаємної згоди можуть об’єднатись в депутатську групу.

Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 94.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з із п’яти депутатів. Депутати обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Стаття 95.

Депутатська група реєструється виконавчим апаратом районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 96.

Депутатська група утворюється на визначений нею термін, але не більше ніж на строк повноважень районної ради. Діяльність депутатської групи припиняється – у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять; – у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи; – після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єднались в депутатську групу, або строку повноважень районної ради;

Стаття 97.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованої нею депутатської групи, координує її роботу і може заслуховувати повідомлення про її діяльність.

Депутатські фракції.

Стаття 98.

Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради. Депутатська фракція складається не менше як з п’яти чоловік. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

Стаття 99.

Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Рішення про створення депутатської фракції депутатами районної ради оформляється письмовим повідомленням в якому зазначається дата створення фракції, її назва, персональний склад з підписами членів фракції та уповноважену особу що буде представляти фракцію в раді. Зазначене повідомлення надається до виконавчого апарату районної ради для відповідної реєстрації.

Стаття 100.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний склад.

Депутатські фракції, групи мають право: 1.На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради (в разі створення). 2.На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради. 3.На представництво в президії ради в разі її створення.

10 Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень).

Стаття 101. Основні поняття

Регуляторний акт – це прийнятий районною радою нормативно-правовий акт (рішення), який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

Стаття 102.

З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, районна рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань законності, безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності (далі – відповідальна постійна комісія).

Стаття 103.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 104.

У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами.

Стаття 105.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником, до оприлюднення проекту акта, з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 106.

У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 107.

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проекту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також екстреного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених ст. 33 Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених ст. 33 Регламенту.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі – профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності».

Стаття 108.

За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії ради: - оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради; - можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

Стаття 109.

Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений районною радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: - відсутній аналіз регуляторного впливу; - проект регуляторного акта не був оприлюднений. Для припинення виявлених порушень вживаються заходи, передбачені статтею 33 Регламенту.

Стаття 110.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується розробником.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 111.

Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради на наступний календарний рік. План діяльності на наступний рік з підготовки проектів регуляторних актів з визначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, найменування органів відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів затверджуються разом з планом роботи ради не пізніше 15 грудня поточного року.

Зазначений план оприлюднюється в газеті «Новини Городнянщини» в десятиденний термін після затвердження радою.

Стаття 112.

Звіт про відстеження результативності регуляторних актів районна рада оприлюднює у газеті “Новини Городнянщини” не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.