ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
про облік членів профспілки

I. Загальні положення

1.1. Облік членів профспілки ведеться по облікових картках членів профспілки у первинних організаціях профспілки. Якщо особа є членом двох профспілок, у яких статутами дозволяється подвійне членство, то облікові картки зберігаються у відповідних організаціях профспілок.

1.2. Облікова картка члена профспілки повинна мати однаковий номер з квитком члена профспілки та заповнюється у відповідності з наявними в ній графами і є основним документом з обліку персонального складу членів профспілкової організації.

1.3. Профком, представник профспілки у первинній профспілковій організації може своїм рішенням передати питання ведення обліку членів профспілки цеховим профспілковим організаціям.

1.4. Відповідальність за правильність ведення обліку членів профспілки покладається на голів профкомів, профорганізаторів, представників профспілки у первинних профспілкових організаціях, а там, де цю роботу здійснюють цехові організації, - на голів цехових комітетів (далі - цехкомів).

1.5. Профком (цехком), профорганізатор, представник профспілки у первинній організації може своїм рішенням визначити особу, якій доручається ведення обліку членів профспілки, зокрема:
1) взяття на облік та зняття з обліку членів профспілки;
2) виписування квитка та облікової картки члена профспілки;
3) ведення журналу видачі квитків членів профспілки;
4) ведення журналу взяття на облік членів профспілки;
5) ведення журналу знятих з обліку членів профспілки.

1.6. При зміні голови комітету, профорганізатора, представника профспілки у первинній організації, скарбника (бухгалтера) або особи, що вела облік членів профспілки, проводиться звірка документів з обліку членів профспілки та складається акт прийому - передачі наступних документів:
1) облікових карток членів профспілки;
2) журналу виданих квитків членів профспілки;
3) журналу взяття на облік членів профспілки;
4) журналу зняття з обліку членів профспілки;
5) бланків квитків та облікових карток члена профспілки тощо.

1.7. Копія акту здачі - прийому документів обліку членів профспілки надається особам, що підписали акт, і профкому (цехкому), профорганізатору, представнику профспілки у первинній профспілковій організації для розгляду та приєднання до документів тривалого зберігання.

1.8. Профспілкова організація зобов'язана створити належні умови для збереження бланків профспілкових квитків та карток обліку члена профспілки, іншої документації, пов'язаної з обліком членів профспілки.

II. Порядок взяття на облік членів профспілки

2.1. Профспілки - членські організації Федерації профспілок України зобов'язанні, згідно з її Статутом, взаємо визнавати профспілкове членство при переході членів профспілок з однієї профспілки до іншої. їх профспілкові квитки та картки обліку членів профспілки не підлягають обов'язковому обміну.

2.2 Прийом на облік членів профспілки проводиться головою профкому (цехкому, профбюро), профорганізатором, представником профспілки у первинній профспілковій організації або особою, уповноваженою на це, при пред'явленні квитка і облікової картки члена профспілки.

2.3. Особа, яка приймає на облік члена профспілки, який був членом іншої профспілки, зобов'язана надати йому для ознайомлення Статут профспілки, запропонувати написати заяву про визнання статутних вимог до члена профспілки та про порядок сплати членських профспілкових внесків.

Після отримання заяви у обліковій картці члена профспілки робиться запис щодо назви профспілки, який стверджується підписом уповноваженої на це особи, печаткою первинної профспілкової організації та датою взяття на облік.

2.4. Картки обліку члена профспілки розміщуються у картотеці за алфавітом по цехових організаціях і профспілкових групах.

2.5. Картки обліку членів профспілки, які згідно зі Статутом профспілки вважаються такими, що вибули з членів профспілки, або такими, що втратили зв'язок з первинною профспілковою організацією, зберігаються окремо до їх знищення за актом. Якщо до знищення зазначених документів член профспілки звернувся до профспілкової організації з проханням вважати його членом профспілки, то його заява розглядається профкомом (цехкомом), профорганізатором, представником профспілки у первинній профспілковій організації.

2.6. Збереження квитків членів профспілки у профспілковій організації не допускається.

III. Порядок зняття з обліку членів профспілки

3.1. Зняття з обліку членів профспілки здійснюється уповноваженою на це особою.

3.2. При знятті члена профспілки з обліку у його профспілковому квитку (якщо це передбачено) та у обліковій картці робиться відмітка про сплату профспілкових внесків та про зняття з обліку, які завіряються підписом уповноваженої на це особи та печаткою профспілкової організації.

Облікова картка видається члену профспілки на руки під розписку в журналі. Форма журналу зняття з обліку членів профспілки містить прізвище, ім'я, по батькові, номер квитка члена профспілки, рік вступу в члени профспілки та дату зняття з обліку, підпис про отримання облікової картки члена профспілки.

3.3. Член профспілки може бути знятий з профспілкового обліку особисто або за дорученням чи письмовим зверненням про це до профспілкової організації.

3.4. Зняття з обліку виключеного з членів профспілки проводиться після того, як минув термін, передбачений Статутом профспілки, розгляду апеляційної заяви виключеного з членів профспілки.

3.5. На прохання виключеного з членів профспілки йому може бути видана під розписку у журналі зняття з обліку картка обліку члена профспілки. Відмітка про виключення з членів профспілки робиться у картці обліку члена профспілки та у пред'явленому квитку члена профспілки.

3.6. Особа, що зняла з обліку члена профспілки (у тому числі виключеного з членів профспілки), повідомляє про це:
1) голову цехового комітету, а там, де цехова організація не створена, - профгрупорга, якщо він обраний;
2) бухгалтерію роботодавця, на якому працює знятий з обліку член профспілки, якщо в організації діє безготівкова сплата членських профспілкових внесків.

IV. Заключні положення

4.1. Квитки та облікові картки членів профспілки, які стали непридатними для користування або в яких не залишилося місця для внесення відповідних записів, замінюються на нові. Старий квиток члена профспілки повертаєтьс

я члену профспілки, а облікова картка додається до нововиписаної, якій присвоюється номер профспілкового квитка члена профспілки.

4.2. Облікові картки членів профспілки, які припинили зв'язок з профспілковою організацією, не сплачують членські профспілкові внески і не знялися з профспілкового обліку, та тих, які згідно зі Статутом профспілки вважаються такими, що вибули з членів профспілки, без прийняття рішення профкомом (цехкомом) зберігаються протягом терміну, який встановлений нормативними документами профспілки (якщо такий термін не визначено, то профком своїм рішенням може сам його визначити, наприклад - протягом одного року), а потім знищуються, про що складається акт від імені профкому (цехкому) профорганізатора, представника профспілки у первинній профспілковій організації за участю члена ревізійної комісії профспілкової організації.

4.3. Облікова картка померлого члена профспілки може передаватися членам його сім'ї.

4.4. Забраковані квитки члена профспілки та картки обліку члена профспілки знищуються за актом.

4.5. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації щорічно перевіряє стан обліку членів профспілки та збереження облікових карток, бланків профспілкових документів. За підсумками складається акт, примірник якого передається профкому (цехкому), профорганізатору, представнику профспілки у первинній профспілковій організації.
Рекомендації з питань діловодства в первинній профспілковій організації

ПИТАННЯ рекомендовані для обговорення на засіданнях