РЕГЛАМЕНТ

роботи Бобровицької міської ради сьомого скликання

РОЗДІЛ I. Загальні положення

            Стаття 1.  Бобровицька міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування , що представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про статус депутатів місцевих рад ” , Положенням про постійні комісії Бобровицької міської ради та цим Регламентом.

            Стаття 2.     Міська рада складається з депутатів, обраних населенням міста Бобровиці та сільських населених пунктів їй підпорядкованих на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

            Загальний склад    ради визначається Законом України «Про місцеві вибори».

            Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

            У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

           Термін повноважень Бобровицької міської ради сьомого скликання визначається Конституцією України.

            Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

            Стаття 3. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та іншими законами до її відання.

            Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            Стаття 4. Здійснення міською радою своїх повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

            Стаття 5. Міська рада є юридичною особою, діє в межах наділених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» власних повноважень самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до законодавства України.

            Стаття 6. Міська рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання через офіційний веб – сайт міської ради .

            Стаття 7. Регламент роботи міської ради - це нормативний акт, який визначає порядок скликання і проведення сесій ради, функції міського голови, секретаря ради,заступників міського голови,керуючого справами (секретаря ) виконкому , які випливають з їх повноважень, процедуру діяльності постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, а також діяльність виконавчого комітету по забезпеченню здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами. Регламент роботи міської ради затверджується не пізніш як на другій сесії міської ради.

            Зміни та доповнення до регламенту вносяться міською радою за пропозицією міського голови, постійних комісій, депутатських груп та фракцій та не менш ніж однією третиною депутатів від загального складу міської ради.

Регламент міської ради дійсний до сесії ради наступного скликання на якій буде затверджено новий Регламент ради.До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради ,що діяв у попередньому скликанні.

 

РОЗДІЛ II. Організація роботи міської ради


 

Глава І. Скликання сесій міської ради.

            Стаття 8. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії можуть бути як черговими, так і позачерговими. Сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій .

            Стаття 9. Перша сесія новообраної ради скликається Бобровицькою міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Її відкриває голова зазначеної міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради сьомого скликання новообраний міський голова.                                                                                                                      

             Стаття 10. Наступні сесії ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії із зазначенням основних питань, які виносяться на розгляд ради, місця і часу проведення доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до її відкриття , а у виняткових випадках :

1) з питань бюджету;

2) у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій  у місті;

3) у разі виникнення або загрози виникнення техногенних катастроф , не пізніше як за день до сесії.

       Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали депутати отримують за один день до засідання постійних комісій ради, у виняткових випадках, перед засіданням. 

            Стаття 11. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            Стаття 12. Сесія міської ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу    ради.

           Стаття 13. У разі якщо посадові особи, зазначені у статті 10 та статті 11 Регламенту,  у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу  суб'єктів,  зазначених у статті 12, або у разі  якщо  такі  посади  є  вакантними  сесія  може бути скликана депутатами  відповідної  ради,  які  становлять  не  менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Пропозиція про скликання сесії у цьому разі оформляється як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів або рішення однієї з постійних комісій.

           Стаття 14. Рішення про скликання сесії ради приймається міським головою або, у передбачених законом випадках, секретарем ради у формі розпорядження.

 Стаття 15. Рішення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії.

У разі проведення позачергової сесії чи внесення міським головою до порядку денного питань під час роботи сесії, документи надаються депутатам під час пленарного засідання. Міський голова особисто доповідає по даному проекту рішення, зачитує його в повному обсязі та аргументує необхідність його прийняття.


 

Глава 2. Підготовка питання на розгляд міської ради


 

            Стаття 16. На пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами .

            Стаття 17. Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

            Рішення загальних зборів громадян про внесення пропозицій з питань порядку денного сесії міської ради приймаються зборами у відповідності з вимогами, передбаченими Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року.

            Стаття 18. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття міським головою розпорядження про скликання сесії, не пізніше як за 15 днів до сесії. Пропозиції до порядку денного, внесені після прийняття міським головою розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням міської ради .

            Стаття 19. Пропозиції, що вносяться до порядку денного сесії, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій, з прийняттям відповідних рекомендацій та висновків. Незалежно від результатів розгляду та пропозицій комісії, проект рішення виноситься на розгляд міської ради. Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою на пленарному засіданні.

            Стаття 20. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, супроводжуються проектом рішення міської ради по кожному питанню і, при необхідності, пояснювальною запискою. Проекти рішень і відповідні матеріали вносяться з розрахунку на кожного депутата.

            Стаття 21. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста і його бюджету з доданими до них інформаційними матеріалами вносяться до міської ради не пізніш як за 20 днів до розгляду на сесії ради. Міський голова або за його дорученням секретар ради направляють вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в постійні комісії не пізніш як за один тиждень до сесії. Постійні комісії не пізніш як за 3 дні до дня проведення сесії повідомляють міського голову про свої пропозиції та зауваження до цих проектів. Міський голова або за його дорученням секретар ради визначає постійну комісію, на яку покладається узагальнення пропозицій і зауважень до цих проектів та підготовка співдоповіді на сесії з питань затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста і бюджету міста.

            Стаття 22.Проекти рішень, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного готуються виконавчим апаратом ради за участю секретаря міської ради, першого заступника, заступників міського голови, депутатів ради, посадових осіб, які є ініціаторами подання питань на розгляд сесії.

Проект рішення міської ради з доданими до нього матеріалами подаються посадовими особами, які готували проект рішення, узгоджується з секретарем ради, постійною комісією за функціональним напрямком їх діяльності та з комісією з питань законності , депутатської діяльності та етики. У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші та оголошуються головуючим на пленарному засіданні ради.

          Стаття 23. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд міською радою, доводяться до відома депутатів не пізніш як за два дні до засідання відповідної профільної комісії, іншим депутатам не пізніше як за три дні до дня проведення сесії, а у виняткових випадках за день до проведення сесії.

          Стаття 24. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраною міською радою та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів міської ради, територіальною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів ради. Збори підготовчої депутатської групи скликає і проводить голова міської ради попереднього скликання.


 

Глава 3. Порядок роботи сесії міської ради

            Стаття 25. Першу сесію новобраної міської ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії, інформує раду про підсумки виборів депутатів міської ради і міського голови і визнання їх повноважень.

            Стаття 26. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.  

            Стаття 27. Перед кожною сесією та після перерви, якщо вона оголошена, проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію. Реєстрацію депутатів здійснює секретар міської ради.

            Комісія з питань законності, депутатської діяльності та етики, контролює поіменну реєстрацію депутатів і доповідає про її результати міському голові. Прізвища відсутніх депутатів, головуючий, доводить до відома ради вказуючи причину відсутності депутатів.

            У разі відсутності встановленої для правомочності сесії кількості депутатів, за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.

            Стаття 28. Сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради; у випадках передбачених частиною восьмою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – один з депутатів, що входить до складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія.

Міський голова, секретар ради, депутат міської ради в разі виникнення конфлікту інтересів бере участь у розгляді ,підготовці й прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання . Вище зазначене повідомлення заноситься до протоколу засідання міської ради.

Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ,поводження з майном ,що може бути неправомірною вигодою та подарунками ,покладається на постійну комісію міської ради з питань законності ,депутатської діяльності та етики.

           Стаття 29. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

           Стаття 30. Пленарне засідання міської ради розпочинається, як правило, об 11-й годині і закінчується не пізніше 18-ї години, якщо не буде прийняте інше рішення. Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 13 до 14 години. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Тривалість роботи сесії встановлюється міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

            Пленарне засідання міської ради закривається виключно після розгляду усіх питань порядку денного або за рішенням ради.

            Стаття 31. На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюють члени постійної комісії з питань законності , депутатської діяльності та етики. Для підрахування голосів при проведенні відкритого голосування міська рада утворює лічильну групу зі складу депутатів ради.

            Стаття 32.  Секретар міської ради організовує ведення протоколу, стенограм засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, організує роботу щодо розгляду звернень громадян у відповідності із законодавством України, які надійшли на адресу сесії, та інформує головуючого.

            Стаття 33. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. В засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати обласної , районної ради та народні депутати України. За згодою сесії можуть бути присутні на її засіданнях представники державних органів, органів самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи за запрошенням міського голови, постійних комісій ради або по їх письмових заявах, поданих не пізніше як за три дні до проведення пленарного засідання . Для осіб, запрошених на сесію, відводяться спеціальні місця у залі засідань.

            Запрошені на засідання міської ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов'язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які приймаються, оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і виконувати зауваження та розпорядженням головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути примушена залишити залу засідань по рішенню сесії або розпорядженням головуючого.

           Стаття 34. На сесії ради робота ведеться державною мовою.

           Стаття 35. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 20 хвилин, для співдоповідей - до 10 хвилин, виступаючим в дебатах вперше - до 5 хвилин, для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступів при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

            Стаття 36. Головуючий на засіданні міської ради забезпечує виконання положень цього регламенту стосовно порядку проведення сесій. Головуючий на засіданні міської ради :

-      керує засіданням міської ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок секретарю міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради, представникам від депутатських фракцій та груп, депутатам в послідовності надходження їх записок на виступ секретарю міської ради;

-     за згодою сесії надає слово для виступів в дебатах з обговорюваного міською радою питання особам, запрошеним на сесію;

-     має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

-    оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

-    проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень міської ради , та оголошує його результати;

-       на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

-       дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям та секретарю міської ради.

            Стаття 37. Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється головуючому безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися головуючому до відкриття сесії.

           Обов'язок обліку бажаючих взяти слова покладається на головуючого або секретаря міської ради. Головуючий має право надати слово депутату за його усним зверненням.

            Кожна депутатська група та фракція мають право на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

            Стаття 38. Депутат виступає на засідання після надання йому слова головуючим. Головуючий на засідання надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв від представників депутатських груп та фракцій та окремих депутатів. В необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

            Стаття 39. Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів, а у випадку не виголошеного виступу, свої пропозиції та зауваження з обговорюваного питання передати в письмовій формі головуючому для включення до протоколу засідання ради. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається, окрім випадків, коли це стосується депутатів, які входять до депутатських груп та фракцій.

            Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на питання та для роз'яснення може бути надано головуючим поза чергою.

            Головуючий та секретар міської ради мають право взяти слово поза чергою.

           Стаття 40. Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому ж питанню не надається. Головуючому забороняється коментувати виступаючого.

            Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 41. Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно. В ході обговорення доповідей і співдоповідей головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з обговорюваного питання.

Стаття 42. Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням міської ради. При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, хто виступили, і виявляє хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово. Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування після виступів представників всіх депутатських груп та фракцій.

Стаття 43. Якщо депутат не зміг висловитися у зв'язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії. Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 44. Для редагування, доопрацювання проектів рішень з врахуванням виступів при обговоренні питань, пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів обирається редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються спеціалісти відповідних галузей. Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються редакційній комісії в письмовій формі. Доопрацьований текст проекту рішення повинен бути розданий депутатам до проведення голосування в цілому.

Стаття 45. За згодою більшості присутніх на сесії депутатів текст проекту рішення головуючим може не оголошуватись, якщо цей текст проекту був розданий депутатам і вони ознайомлені з ним.

Стаття 46. Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про початок голосування.

Стаття 47. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, за пропозицією більшості депутатів від загального складу ради.

Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом підняття та тримання до моменту врахування голосу кожного депутата ради лічильною групою за відповідну пропозицію та обов’язковим занесенням членами лічильної групи воєвиявлення депутатів до відповідної форми .

Перед початком проведення голосування виконавчий апарат міської забезпечує:

-лічильну групу формою з результатів відкритого поіменного голосування в якій відображено назва питання , прізвище та ініціали депутатів в алфавітному порядку та графи для занесення воєвиявлення депутата.Дану форму засвідчують своїми підписами члени лічильної групи.

У період пленарного засідання при необхідності , за дорученням головуючого,лічильна група проводить перереєстрацію депутатів,що беруть участь у роботі сесії.

Список депутатів , присутніх на засідання , результати відкритого поіменного голосування додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною

Стаття 48. Таємне голосування  обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4, 10, 16 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 49. За пропозицією не менш як однієї третини загального складу ради на сесії проводиться поіменне голосування шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком. При цьому голос голови ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, враховується.

Стаття 50. Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення міської ради проводиться після прийняття міською радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 51. Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, уточнює їх формулювання.

            Стаття 52. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, міська рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

            Стаття 53. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 54. При проведенні відкритого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого, окрім поіменного голосування.

Якщо хоча б один депутат вимагає підрахунку голосів, проводиться підрахунок тих, хто голосував "за", "проти" чи "утримався". При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

Стаття 55. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

Стаття 56. Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу міської ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством.

Стаття 57. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. Кількість лічильної комісії встановлюється радою і повинна бути непарною. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 58. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії, які не можуть бути представниками однієї фракції або групи. Лічильна комісія забезпечує право депутатів на таємність голосування. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її складу.

Стаття 59. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 60. Кожен депутат має право пропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою. В бюлетені для таємного голосування включаються всі кандидатури, окрім випадків коли кандидатури пропонує міський голова, відповідно до наданих йому повноважень.

Стаття 61. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

Стаття 62. Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності секретаря та не менше 2 членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні, де проводиться пленарне засідання ради, або інше обладнане приміщення, визначене лічильною комісією, при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає комісія.

Стаття 63. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по вирішенню питання, що розглядається. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів після пред'явлення ними посвідчення депутата міської ради. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 64. Депутат може перебувати в приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування. Під час заповнення бюлетеню для таємного голосування, присутність інших осіб в кабіні для голосування забороняється. Депутат не має права передавати свій бюлетень для таємного голосування іншим особам. У бюлетені для таємного голосування депутат робить позначку, що засвідчує його волевиявлення. У разі не підтримання жодного з кандидатів на відповідну посаду, робить позначку, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: «не підтримую жодного кандидата», якщо це стосується іншого питання «не підтримую жодної пропозиції». Депутат може голосувати лише за одного кандидата (одну пропозицію). Якщо депутат, заповнюючи бюлетень для таємного голосування припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови комісії з проханням видати йому інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований.

Стаття 65. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не підтримує жодного із кандидатів, або жодну пропозицію.

Стаття 66. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

            Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких не зрозуміле волевиявлення депутата. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

            Стаття 67. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

            Стаття 68. У випадку, коли на певну посаду балотувалося більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільше голосів.

            Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатів. Голосування по одній і тій же кандидатурі проводиться не більше двох разів, після чого вноситься нова кандидатура.

            Стаття 69. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. Голова лічильної комісії доводить до відома депутатів міської ради результати таємного голосування.

Стаття 70. При виявленні помилок чи порушень у порядку та процедурі проведення таємного голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування.   

Стаття 71. Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення підписує міський голова або особа передбачена  статтею 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 72. Рішення   ради  нормативно-правового  характеру  набирають чинності  з  дня  їх  офіційного оприлюднення на офіційному веб - сайті Бобровицької міської ради ,  якщо   радою   не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Рішення   ради  які носять індивідуальний характер набувають чинності з моменту підписання міським головою, якщо інший строк не встановлений радою.

            Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів (рішень) у сфері господарської діяльності регламентується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та цим Регламентом.

         Стаття 73. Рішення міської ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома населення. За письмовою заявою особи щодо якої прийняте рішення їй надається витяг з цього рішення.

            Стаття 74. Рішення міської ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання її органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території міста, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

            Міська рада має право скасовувати свої раніше прийняті рішення та рішення своїх виконавчих органів та вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

            Міська рада не може скасовувати свої попередні рішення та рішення своїх виконавчих органів, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Такі рішення можуть бути скасовані виключно в судовому порядку.

Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або законам України можуть бути визнані незаконними у судовому порядку.

            Стаття 75. Засідання міської ради протоколюються і стенографуються. Стенографування засідання сесії міської ради відбувається за допомогою технічного запису на аудіозаписуючий пристрій. Протокол сесії ради підписується головою ради, у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Запис виступів на засіданні міської ради в електронному вигляді зберігається протягом строку повноважень відповідної ради, відповідальною посадовою особою за збереження записів засідань є секретар ради. Протокол сесії оформляється не пізніше одного місяця після її проведення

            Стаття 76. У протоколі сесії міської ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії(в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

-        порядок денний сесії, прізвище, належність до фракції (групи) та партійність доповідача та співдоповідача по кожному питанню порядку денного;

-       прізвище, належність до фракції (групи) та партійність депутатів, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами міської ради, займані посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;

 - перелік всіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти, та тих, які утримались (при проведенні поіменного голосування – прізвище, фракційність та партійність депутатів, із зазначенням їх голосування за рішення, проти, чи утримались).

            Стаття 77. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.      

            Стаття 78. Оригінал протоколу сесії протягом року зберігається в протокольній частині, потім здається на визначений законодавством строк до архіву міської ради.

            Стаття 79. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії міської ради депутатам надається право виступити в «Різному». У «Різному» головуючий на сесії або секретар міської ради оголошує звернення, заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії міської ради. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення по депутатському питанню або доручити дати відповідь відповідному фахівцю. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, ужити заходів і дати відповідь депутату індивідуально й у встановлений міським головою термін. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії через секретаря , розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов'язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також міського голову.

            Стаття 80. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 15 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним не приймаються.

            Стаття 81. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії міської ради, розглядаються міською радою в порядку передбаченому Законом України "Про звернення громадян".

 

РОЗДІЛ ІІІ. Депутат міської ради


 

           Стаття 82. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.                

          Стаття 83. Відповідно до частини першої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.   Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

            Стаття 84. Після визнання повноважень кожному депутату видається депутатське посвідчення і нагрудний знак, згідно зразка встановленого Верховною Радою України.

            Стаття 85. На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету шляхом щомісячних виплат депутату встановлених радою в розмірі не більше передбачених законодавством двох мінімальних заробітних плат.

            Якщо депутат, знаходячись у відпустці, бере участь в роботі сесії, засідань постійних комісій міської ради, ці дні зараховуються йому до відпустки.

            Стаття 86. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради, наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності міської ради та її органів.

            Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців міста та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

           - керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста Бобровиці;

           - не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

           - керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

           - не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради, міського голови, секретаря ради або виборця, що охороняються законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

          - не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або не перевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів міської ради;

          - не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

            Стаття 87. Депутат міської ради зобов’язаний:

            - підтримувати зв’язок з виборцями;

            - не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

            - бере участь у громадських слуханнях з питань, що стосується його депутатської діяльності, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та території міста;

            - вивчають громадську думку з основних питань, які виносяться на розгляд міської ради, потреби громади міста і свої пропозиції та повідомлення направляють міському голові або у відповідну постійну комісію ради;

- невідкладно самостійно доповісти про конфлікт інтересів міській раді;

            - веде регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядає пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживає заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, визначає і оприлюднює через ЗМІ дні, години та місце прийому виборців, інших громадян.

            Стаття 88. Депутат міської ради має право:

            - офіційно представляти виборців та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування міста;

          - брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого комітету міської ради, засіданнях постійних та тимчасових  депутатських комісій членом яких він не являється, комісіях виконавчого комітету міської ради, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території міста;

          - користується ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються міською радою, має право обирати і бути обраним в органи міської ради;

          - порушувати, в межах наданих повноважень, перед органами і організаціями, їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, з  вимогою  вжити  заходів  щодо  припинення  порушень законності;

          - доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності,  інформування про свою роботу в раді в порядку, встановленому радою;

         - на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;          - на невідкладний прийом міським головою,  посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності.

            Стаття 89. Повноваження депутата міської ради у раді:

           - обирати і бути обраним до органів міської ради;

           - офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;

           - пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

            - вносити пропозиції порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

           - вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

           - вносити на розгляд міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

          - висловлюватися щодо персонального складу органів, утворюваних міською радою та кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

         - порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

         - брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

           - вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території міста;

           - порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

          - виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та по мотивах голосування, давати довідки в порядку, встановленому цим регламентом;

          - ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

          - оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяви, пропозиції громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

           - об’єднуватися з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

            Стаття 90. У міжсесійний період на вимогу депутата міської ради він забезпечується матеріалами про діяльність міської ради, постійних комісій, має право знайомитись з стенографічними звітами сесій міської ради, включаючи тексти виступів депутатів, які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, і подані до секретаріату сесії.

            Депутат  має  право  знайомитися  з будь-якими офіційними документами,  які зберігаються  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

            Стаття 91. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.

            Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до міських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

            Депутатські звернення розглядаються протягом десяти днів, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше як у місячний строк.

            За результатами розгляду порушеного питання депутату надається письмова відповідь.

            Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи, організації та їх посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит на ім’я керівника відповідного органу, організації, чи посадової особи, до відання яких належить дане питання.

            Стаття 92.Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради ,підтримана радою,вимога депутата до посадових осіб ради і її органів ,керівників підприємств ,установ та організацій , розташованих на території об’єднаної громади,незалежно від форм власності ,також голови місцевої державної адміністрації,його заступників ,керівників відділів і управлінь з питань,які віднесені до відання ради. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів міської ради у письмовій або усній формі. На пленарному засіданні ради депутатський запит може бути внесено на його початку, до моменту затвердження порядку денного. Запит підлягає включенню до порядку денного засідання ради, по ньому може проводитись обговорення.

            Міський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

            Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк письмовий звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

           Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений міською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутату міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

            Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.  

            За результатами розгляду запиту міська рада приймає рішення.

            Стаття 93. Депутат міської ради зобов'язаний додержуватись регламенту роботи міської ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії міської ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано, і брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата на засіданнях допускається лише з поважних причин.

            В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це міського голову або секретаря міської ради.

Комісія з питань депутатської діяльності й етики, законності й правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян у разі потреби дає довідку про участь депутатів міської ради в роботі постійних комісій в міжсесійний період. Голови постійних комісій особисто відповідають за надання відомостей про діяльність депутатів в постійних комісіях, інших комісіях та робочих групах міської ради.

            Стаття 94. Міська рада заслуховує повідомлення депутатів міської ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень міської ради та її органів. З цього питання може проводитися обговорення. За результатами заслуховування міська рада приймає рішення.

            Стаття 95. У разі пропуску депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, до якої його обрано, не виконання ним без поважних причин рішень і доручень міської ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

             Стаття 96.  Депутат міської  ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Персональний  підбір  кандидатур на посаду помічника-консультанта  депутата  міської ради,  організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто  депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

        Умови діяльності помічників-консультантів депутата міської   ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Бобровицької міської ради,  яке затверджується міською радою.


 

РОЗДІЛ IV. Депутатські групи та фракції


 

            Стаття 97. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати  місцевих  рад  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

         Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.  Депутатська група складається не менш як із п'яти депутатів.

            Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.

           Членство депутата місцевої ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

          Стаття 98.  Депутатська група  може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів міської ради,  які виявили бажання увійти до  її складу.

            Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

            Депутатська  група реєструється міською радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

            Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

            Стаття 99.    Діяльність депутатської групи припиняється:

     1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради,  внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж п’ять членів;

     2) у разі прийняття депутатами міської ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

     3) після  закінчення  строку,  на який депутати міської ради об'єдналися  в   депутатську   групу,   або   строку   повноважень ради.

            Стаття 100.    Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

             Стаття 101.    Депутатські  фракції  міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

            Депутат місцевої ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні міської  ради  інформує  депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад. 

               Стаття 102. Депутатські групи, фракції мають право:

     1) на  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях ради;

     2) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;

     3) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

     4) об'єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді;

     5) здійснювати інші права, передбачені законами України.


 

РОЗДІЛ V.  Міський голова ,секретар ради

Глава 1.  Міський голова

            Стаття 103. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових виборах, або якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень

           Стаття 104. У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також в разі неможливості здійснювати ним своїх повноважень, повноваження  міського голови здійснює  секретар міської ради до моменту початку повноважень міського голови, обраного на чергових виборах відповідно до закону.

           Стаття 105. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Не пізніше як на п’ятнадцятий день після звільнення міського голови з посади, або його смерті, особа яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням, щодо призначення позачергових виборів міського голови.

            Стаття 106. Міський голова:

            - забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

           -організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу міської ради та її виконавчого комітету;

           - підписує рішення ради ;

-вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

           -вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

           - вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

            - здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

            - скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

           - забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належить до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;         

           - призначає на посаду та звільняє з посад керівників відділів, управлянь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста , крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

          - скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

          - забезпечує виконання рішень місцевого референдуму міської ради, її виконавчого комітету;

          - є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

          - представляє міську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

          - звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси міської громади, а також повноваження ради та її органів;

         - укладає від імені міської громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

        - веде особистий прийом громадян;

         - забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

        - здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

        - видає розпорядження у межах своїх повноважень;

  • Забезпечу в межах повноважень, визначених законодавством,організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої поліції.

            Стаття 107. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

            Стаття 108. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською громадою, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

            Стаття 109. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради  та з питань регуляторної політики у будь-який визначений ними термін.

 

 

Глава 2. Секретар міської ради


 

            Стаття 110. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

            Стаття 111. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

            Стаття 112. Секретар міської ради в разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження міського голови.

            Стаття 113. Секретар міської ради організує та несе відповідальність за підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

            Стаття 114. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, а також рішень ради, які є регуляторними актами,  організує контроль за їх виконанням.

            Стаття 115. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

            Стаття 116. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

            Стаття 117. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

            Стаття 118. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

            Стаття119. Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

            Стаття 120. Скликає сесії ради у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради; веде засідання ради та підписує її рішення у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради.

.

РОЗДІЛ VI . Постійні комісії  та тимчасові контрольні комісії

міської ради

Глава 1 Постійні комісії міської ради

           Стаття 121.  Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

Стаття 122.  Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про створення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених.

Стаття 123. Кількісний і персональний склад постійних комісій визначається відповідним рішенням міської ради. Члени постійних комісій ради обираються на її пленарному засіданні за списком усіх комісій шляхом голосування. До складу постійної комісії міської ради має входити не менше ніж 5 депутатів.

        Формування постійних комісій може здійснюватися, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська група чи фракція, на засадах пропорційного представництва депутатських груп і фракцій.

        Утворення і розпуск (саморозпуск) депутатських груп і фракцій  не може бути підставою для перегляду персонального складу постійних комісій міської ради.

При обранні депутатів до постійних комісій беруться до уваги бажання депутата працювати в комісії, його фах, професійна підготовка та інші чинники.

            Стаття 124. Міська рада утворює постійні депутатські комісії:

-        з питань законності, депутатської діяльності та етики;

-        з питань фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку;

-        з питань житлово-комунального господарства ,промисловості,

транспорту та сфери послуг

-        з питань містобудування ,земельних відносин та охорони

навколишнього середовища;

- з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту

населення, молоді та спорту.

            Стаття 125. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

            Стаття 126. Депутат міської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

            Стаття 127. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

            Стаття 128. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

            Стаття 129. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами,    об'єднаннями    громадян,    підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник  голови  комісії  або секретар комісії.

Засідання постійної комісії є правомочним якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

            Стаття 130. Постійні комісії міської ради:

   - за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм бюджету;

   - вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради;

- розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань;

- виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міської ради, готують висновки з цих питань;

- за дорученням міської ради, голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

- подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради;

- здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради;

- вивчають і розглядають інші віднесені до відання міської ради питання за дорученням міської ради та міського голови.

Стаття 131. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 132. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови, секретаря міської   ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

Стаття 133. Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій міської ради визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

 

Глава 2. Тимчасові контрольні комісії міської ради


 

            Стаття 134. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених міською радою питань, що належать до її повноважень.

            Стаття 135. Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються радою з числа депутатів міської ради.

            Стаття 136. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

            Стаття137. Тимчасова контрольна комісія міської ради при здійсненні контролю з визначеного міською радою питання вправі залучати для участі в її роботі спеціалістів по цьому питанню, експертів та інших необхідних комісії осіб.

            Стаття 138. Засідання тимчасових контрольних комісії міської ради проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

            Стаття 139. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії міської ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

           Стаття 140. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка утворила цю комісію.
 

РОЗДІЛ VII Інформаційно-методична нарада депутатів міської ради

 

Стаття 141. Інформаційно-методична нарада депутатів міської ради (далі – нарада) проводиться, як правило, раз на квартал. Нараду веде, міський голова. Нараду може вести секретар міської ради або один з голів постійних комісій міської ради за дорученням міського голови. Наради можуть проводитися у формі спільного або розширеного засідання постійних комісій міської ради, а також у формі виїзних засідань.

Стаття 142. Основними завданнями наради є:

- інформування депутатів міської ради про хід виконання доручень виборців;
- інформування депутатів міської ради про стан справ у галузях і сферах міського господарства, про діяльність органів міської ради;
- інформування депутатів міської ради про прийняті за відповідний період законодавчі і нормативні акти;

- інформування депутатів міської ради про хід підготовки питань до розгляду міською радою;

- інформування депутатів міської ради про роботу постійних комісій, обмін досвідом роботи;

- інформування депутатів міської ради про роботу районної ради;

-вивчення досвіду роботи інших рад;
- заслуховування ініціаторів і обговорення питань, пропонованих до розгляду на сесії;

- обговорення зауважень і пропозицій по проектах рішень, що поступили до розгляду в постійні комісії;

- вивчення депутатами міської ради чинного законодавства;

- координація та узгодження діяльності постійних комісій міської ради з питань і контролю виконання рішень міської ради, організації виконання законодавчих і нормативних актів;

- проведення зустрічей з народними депутатами України, депутатами обласної ради, керівниками і спеціалістами органів державної виконавчої влади, господарськими керівниками, діячами науки, літератури, мистецтва, представниками партій та громадських організацій.

Стаття 143. Питання для внесення на розгляд наради формуються депутатами, постійними (тимчасовими) комісіями, депутатськими групами, депутатськими фракціями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, шляхом внесення пропозицій міському голові або секретарю міської ради.

Ці питання також можуть вноситися у Перспективний план роботи міської ради.

Організаційно-технічні заходи щодо підготовки нарад проводяться секретарем міської ради.

Стаття 144. На нараді ведеться протокол, що підписується секретарем міської ради або іншою особою, що веде нараду. За необхідності витяг з протоколу, як доручення або пропозиції, направляється виконавцям чи у відповідні органи або посадовим особам.

Скачати