1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Менської

районної державної адміністрації

11.12.2019 р. № 250

Затверджено в Головному територільному управлінні юстиції у Чернігівській області 21 грудня 2019 року

№ 188/1448 

 

 

 

 

 

Форма запиту на інформацію

 

 

Розпорядник інформації            Менська районна державна адміністрація

 

Запитувач                                               _______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації –для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи

_______________________________

поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________

_______________________________

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати __________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений чинним законодавством строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ___________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця. будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _________________________________________________

телефаксом _________________________________________________________

за телефоном________________________________________________________

 

__________________                                                            _________________

(дата)                                                                                                                         (підпис)

 

Примітки:

 

         1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Менської районної державної адміністрації, розміщена на веб-сайті http:// meadm.cg.gov.ua/.

2. Запит може бути поданий:

1) на поштову адресу: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена, 15600;

2) на електронну адреси: meadm_post@cg.gov.ua;

3) за телефоном: 2-24-89;

4) телефаксом: 2-14-45.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто до відділу загально-організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації (далі - Відділ) у робочий час згідно з правилами внутрішнього службового розпорядку Менської районної державної адміністрації.

         4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Менська районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

         6. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій  формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови Менської районної державної адміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. Менська районна державна адміністрація має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) Менська районна державна адміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).